Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Dakea BOSS.app

 1. Wstęp

  1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki świadczenia usług w ramach serwisu Dakea BOSS.app dostępnego poprzez przeglądarkę internetową pod adresem www.dakea.pl/bossapp , a także przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Dakea BOSS.app.

  2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

   1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) (dalej zwanego „ Kodeksem cywilnym”)

   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.) (dalej zwanej „ Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną ”)

   3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) (dalej zwanej „ Ustawą o prawie autorskim”)

   4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej zwanego „RODO”).

  3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

   1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dakea.pl/bossapp umożliwiający korzystanie z określonych funkcjonalności, w szczególności wskazanych w niniejszym Regulaminie. Z Serwisu można korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej, lub przy wykorzystaniu Aplikacji.

   2. Aplikacja – aplikacja na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

   3. Usługodawca – Altaterra Kft., Malom köz. 1. HU-9431 Fertőd, Węgry. Usługodawca jest właścicielem Serwisu oraz Aplikacji, i dokonuje za ich pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

   4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, nie będąca Konsumentem, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług. Ilekroć w Regulaminie mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć zarówno Użytkownika będącego Dekarzem, jak i Użytkownika będącego Dystrybutorem.

   5. Dystrybutor – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, nie będąca Konsumentem, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży okien dachowych, która dokonała Rejestracji jako Użytkownik prowadzący ww. działalność i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług.

   6. Dekarz – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, nie będąca Konsumentem, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na montażu okien dachowych (w szczególności zgodnie z kodem PKD 2007: 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej), która dokonała Rejestracji jako Użytkownik prowadzący ww. działalność i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług.

   7. Reprezentant – osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania Użytkownika na podstawie przepisów prawa (np. członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki).

   8. Współpracownik – osoba fizyczna, którą Użytkownik upoważnił do korzystania z Serwisu i Aplikacji. Współpracownikiem w rozumieniu niniejszej definicji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pozostająca z Użytkownikiem w stosunku pracy lub świadcząca na rzecz Użytkownika usługi na podstawie stosunku prawnego innego niż umowa o pracę. Użytkownik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania Współpracowników.

   9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   10. Formularz – elektroniczny formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie Konta i zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie celem korzystania z Usług.

   11. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych Osobowych oraz na złożeniu odpowiednich oświadczeń woli skutkująca zawarciem Umowy, założeniem Konta i przystąpieniem do Programu Lojalnościowego.

   12. Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, który wraz z Loginem służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się co najmniej z 5 znaków, nie więcej jednak niż z 80 znaków.

   13. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, który wraz z Hasłem służy do logowania się do Konta.

   14. Konto – indywidualne konto Użytkownika utworzone w Serwisie w związku z Rejestracją uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto.

   15. Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi określonych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

   16. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są Usługi. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.

   17. Panel użytkownika – zbiór funkcjonalności Serwisu umożliwiających zarządzanie Kontem dostępnych w zakładce „Ustawienia konta”.

   18. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy ustalony regulaminem dostępnym pod linkiem www.dakea.pl/bossapp/program-partnerski-dla-dekarza (wersja dla Dekarza) oraz dostępnym pod linkiem www.dakea.pl/bossapp/program-partnerski-dla-dystrybutora (wersja dla Dystrybutora).

   19. Daki (liczba pojedyncza – Dak) – punkty, które w Programie Lojalnościowym mogą otrzymywać Dystrybutorzy i Dekarze;

   20. Strona www Dekarza – strona internetowa Dekarza, której stworzenie umożliwiają narzędzia dostępne w Serwisie; Strona www Dekarza może zostać stworzona przez Dekarza w domenie www.dakeabossapp.pl

   21. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO.

   22. Polityka Prywatności – oznacza Politykę Prywatności Serwisu dostępną pod adresem: www.dakea.pl/bossapp/polityka-prywatności

   23. Regulamin – niniejszy regulamin.

   24. Strona – Usługodawca lub Użytkownik.

   25. Strony – Usługodawca i Użytkownik.

 2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. W celu umożliwienia korzystania z Serwisu, Aplikacji i usług oraz w celu realizacji Programu Lojalnościowego Usługdawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na udostępnianiu Serwisu, Aplikacji i Usług.

  3. Zawartość Serwisu i Aplikacji jest prawnie chroniona.

  4. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje nieodpłatnie.

  5. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

  6. Przed dokonaniem Rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.

  7. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 71, Firefox od wersji 54, Internet Explorer od wersji 11, Safari od wersji 11.

  8. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien posiadać urządzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest urządzenie z systemem Android w wersji co najmniej 7 lub Apple iOS w wersji co najmniej 11 oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Urządzenie mobilne musi posiadać aparat fotograficzny umożliwiający skanowanie kodów QR.

  9. Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android). Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu. Aplikacja dedykowana jest na urządzenia mobilne takie jak np. smartfony, tablety – które spełniają określone wymogi techniczne.

  10. Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych powyżej, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych funkcji jest bezpłatne.

  11. Prawidłowe korzystanie przez Uczestnika z Aplikacji na potrzeby Programu wymaga dostępu do Internetu.

  12. Aplikacja jest ogólnodostępna w ww. sklepach, tj. dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które osoby te pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami oraz prawidłowo ją zainstalują. Prawidłowe korzystanie z Aplikacji na potrzeby Programu wymaga jednak spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.

  13. Do pobrania, uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest posiadanie lub aktywowanie następujących funkcji urządzenia mobilnego:

   1. aktywne połączenie internetowe lub aktywne połączenie Wi-Fi,

   2. usługa geolokalizacji,

   3. udzielenie Aplikacji dostępu do aparatu lub do pamięci urządzenia.

  14. Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

  15. Nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu i w Aplikacji podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.

  16. Usługodawca świadczy Usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

  1. Korzystanie z Usług jest bezpłatne. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych związanych z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji.

  2. Korzystanie z Usług, Serwisu i Aplikacji wymaga Rejestracji. Korzystanie z Serwisu możliwe jest poprzez przeglądarkę internetową oraz przy wykorzystaniu Aplikacji.

  3. Do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji uprawnieni są wyłącznie Dystrybutorzy oraz Dekarze posiadający odpowiednio siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu, Aplikacji i Usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, regulaminem Programu Lojalnościowego i regulaminami sklepów, z których Aplikacja może być pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

  5. Rejestrując się w Serwisie oraz korzystając z Serwisu, Aplikacji i Usług Użytkownik powinien w szczególności:

   1. przestrzegać Regulaminu;

   2. podawać dane zgodne z prawdą, dokładne i aktualne oraz niewprowadzające w błąd;

   3. zgodnie z prawdą aktualizować dane podanych podczas Rejestracji, w przypadku ich późniejszej zmiany;

   4. korzystać z Serwisu i Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Umowa, Regulamin i regulamin Programu Lojalnościowego;

   5. korzystać z wszelkich funkcji, informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku;

   6. powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji innym Użytkownikom;

   7. powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Serwis lub Aplikację;

   8. powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

  6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych zgłoszeniowych, w tym skutków podania takich danych, jak również za ujawnienie osobom trzecim przez siebie Hasła.

  7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu, Aplikacji i Usług lub możliwości wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym do czasu pozytywnej weryfikacji Użytkownika lub wprowadzenia przez Użytkownika prawdziwych danych. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub niedokonania zmiany nieprawdziwych danych na prawdziwe, Usługodawca zastrzega możliwość wykluczenia lub niedopuszczenia tego Użytkownika do korzystania z Serwisu, Aplikacji i Usług, jak również do rozwiązania Umowy.

  8. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu, Aplikacji lub Usług.

  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Serwisu, Aplikacji lub Usług.

  10. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje Regulaminu, zmian wprowadzonych w Regulaminie, lub aktualizacji Serwisu lub Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Serwisu wymaga wyrejestrowania z Serwisu. Wyrejestrowanie z Serwisu uniemożliwia korzystanie z Serwisu i naliczanie Daków w Programie.

 4. Wyłączenie dotyczące Konsumentów

  1. Serwis, Aplikacja i Usługi przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów nie będących Konsumentami. Oznacza to, że stroną Umowy oraz podmiotem korzystającym z Serwisu, Aplikacji i Usług może być wyłącznie podmiot, który zawierając Umowę dokonuje czynności prawnych związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

  2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zawierając Umowę i korzystając z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonuje czynności prawnych związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiedzy, że Użytkownik jest Konsumentem, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zdanie poprzedzające nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń związanych ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez podmiot, który zawarł Umowę, lub dążył do zawarcia Umowy.

 5. Rejestracja oraz zawarcie Umowy

  1. Korzystanie z Usług, Serwisu oraz Aplikacji możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji.

  2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu.

  3. Pola Formularza, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone w Formularzu. Użytkownik obowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do aktualizowania danych, w przypadku ich zmiany.

  4. W Formularzu należy podać następujące dane:

   1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika

   2. adres e-mail Użytkownika, lub odpowiednio Reprezentanta lub Współpracownika, który będzie przypisany do danego Konta Użytkownika

   3. hasło

   4. imię i nazwisko Użytkownika, lub odpowiednio Reprezentanta lub Współpracownika, do którego będzie przypisane dane Konto Użytkownika

   5. numer telefonu kontaktowego Użytkownika, lub odpowiednio Reprezentanta lub Współpracownika, do którego będzie przypisane dane Konto Użytkownika

   6. firmę Użytkownika

   7. adres Użytkownika, tj. ulicę, nr budynku, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy oraz województwo

  5. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu e-mail z linkiem, na który należy kliknąć celem aktywacji Konta. Użytkownik zostanie poinformowany o aktywacji Konta kolejnym e-mailem przesłanym na adres e-mail podany w Formularzu. Otrzymanie przez Użytkownika e-maila potwierdzającego aktywację Konta stanowi zakończenie Rejestracji.

  6. Z chwilą zakończenia Rejestracji i założenia pierwszego Konta Użytkownika pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony, a Użytkownik przystępuje do Programu Lojalnościowego dla Dystrybutorów, lub odpowiednio, dla Dekarzy. Niezależnie od liczby Kont posiadanych przez Użytkownika oraz niezależnie od adresów e-mail, z wykorzystaniem których Konta Użytkownika zostały założone Umowa łączy Usługodawcę oraz Użytkownika.

  7. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto. Każde Konto Użytkownika powiązane jest z numerem NIP Użytkownika oraz z adresem e-mail podanym w Formularzu przy zakładaniu danego Konta.

  8. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej z Usługodawcą Umowy, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

  9. Użytkownikiem może zostać jedynie Dystrybutor lub Dekarz.

  10. W przypadku dokonania Rejestracji w imieniu Użytkownika przez Reprezentanta lub Współpracownika, a nie przez Użytkownika osobiście:

   1. Reprezentant lub odpowiednio Współpracownik oświadcza, że jest upoważniony do zawarcia Umowy w imieniu Użytkownika;

   2. na żądanie Usługodawcy Reprezentant lub odpowiednio Współpracownik oraz Użytkownik zobowiązani są do przedstawienia dowodu upoważnienia do dokonania Rejestracji i zawarcia Umowy;

   3. Reprezentant lub odpowiednio Współpracownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługodawcy na wypadek, zawarcia Umowy bez stosownego upoważnienia do zawarcia jej w imieniu Użytkownika.

  11. Z zastrzeżeniem dokonania Rejestracji przez uprawnionego Reprezentanta lub Współpracownika, Użytkownik jest uprawniony do dokonania Rejestracji wyłącznie we własnym imieniu.

  12. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania danych podawanych przy Rejestracji oraz zakładaniu Kont w Panelu użytkownika.

  13. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania danych potrzebnych do logowania się do Serwisu i Aplikacji w tajemnicy. Użytkownik może udostępniać takie dane wyłącznie osobom upoważnionym w miarę konieczności. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych umożliwiających korzystanie z Serwisu i Aplikacji osobom nieupoważnionym, jak również ponosi odpowiedzialność za uzyskanie takich danych przez osoby nieupoważnione.

  14. Proces rejestracji Użytkownika w roli Dystrybutora może wymagać akceptacji ze Strony administratora Serwisu.


    
 6. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji

  1. Zarejestrowany Użytkownik korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.

  2. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest jej pobranie z serwisu Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub z serwisu Apple App Store (dla urządzeń z systemem iOS) i zainstalowanie na urządzeniu mobilnym.

  3. Logowanie na Konto polega na podaniu Loginu i Hasła. Login i Hasło mają charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.

  4. Każde naruszenie poufności Loginu i Hasła Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.

  5. W przypadku zgubienia Hasła Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy o wyznaczenie tymczasowego Hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W celu uzyskania tymczasowego Hasła Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Serwisu. Nowe Hasło zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika w formie linka aktywującego.

  6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, za wyjątkiem Współpracowników Użytkownika.

  7. Za pośrednictwem Konta Użytkownik ma dostęp do podanych przez Użytkownika danych oraz może poprawiać wprowadzone przez siebie dane dotyczące Użytkownika.

 7. Funkcjonalności Serwisu i Aplikacji

  1. Serwis i Aplikacja umożliwiają Użytkownikowi zarejestrowanemu jako Dekarz korzystanie z następujących funkcjonalności:

   1. dostęp do materiałów marketingowych oraz informacji o produktach marki Dakea;

   2. dostęp do sugerowanych przez Usługodawcę cen produktów marki Dakea (są to jedynie ceny sugerowane przez Usługodawcę, Usługodawca nie gwarantuje tych cen; opublikowanie tych cen nie stanowi również oferty Usługodawcy);

   3. zbieranie i zapisywanie Daków zgodnie z Programem Lojalnościowym;

   4. dostęp do informacji o aktualnej liczbie Daków zebranych przez Dekarza;

   5. skanowanie za pomocą urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją kodów umieszczonych na oknach marki Dakea zakupionych przez Dekarza (skanowanie kodów umożliwia zbieranie Daków zgodnie z Programem Lojalnościowym);

   6. kierowanie do zarejestrowanego w Serwisie zapytań ofertowych dotyczących zakupu produktów marki Dakea oraz produktów innych firm;

   7. kierowanie do Dystrybutora zarejestrowanego w Serwisie ofert dotyczących zakupu produktów marki Dakea oraz produktów innych firm;

   8. zapisywanie złożonych zapytań ofertowych i ofert Dekarza oraz ofert otrzymanych od Dystrybutora;

   9. przyjmowanie ofert składanych przez Dystrybutora;

   10. tworzenie i zapisywanie wycen dotyczących sprzedaży i montażu produktów marki Dakea u klientów Dekarza;

   11. stworzenie Strony www Dekarza w domenie www.dakeabossapp.pl ;

   12. przesyłanie fotografii przedstawiających prace wykonane przez Dekarza z użyciem produktów marki Dakea na Stronę www Dekarza;

   13. dostęp do informacji o aktualnej liczbie Daków;

   14. dostęp do danych kontaktowych Area Sales Menadżerów Usługodawcy.

  2. Serwis i Aplikacja umożliwiają Użytkownikowi zarejestrowanemu jako Dystrybutor korzystanie z następujących funkcjonalności:

   1. dostęp do materiałów marketingowych oraz informacji o produktach marki Dakea udostępnionych w Serwisie;

   2. dostęp do sugerowanych przez Usługodawcę cen produktów marki Dakea (są to jedynie ceny sugerowane przez Usługodawcę, Usługodawca nie gwarantuje tych cen; opublikowanie tych cen nie stanowi również oferty Usługodawcy);

   3. zbieranie i zapisywanie Daków zgodnie z Programem Lojalnościowym „Program Partnrski Dakea”;

   4. dostęp do informacji o aktualnej liczbie Daków zebranych przez Dystrybutora;

   5. kierowanie do Dekarza ofert dotyczących zakupu produktów marki Dakea;

   6. przyjmowanie ofert składanych przez Dekarza;

   7. zapisywanie otrzymanych od Dekarza zapytań ofertowych i ofert oraz ofert składanych przez Dystrybutora;

   8. tworzenie i zapisywanie wycen dotyczących montażu produktów marki Dakea u klientów Dekarza;

   9. dostęp do informacji o aktualnej liczbie Daków;

   10. dostęp do danych kontaktowych Area Sales Menadżerów Usługodawcy.

  3. Usługodawca nie będzie uzyskiwał wiedzy o wycenach, ofertach oraz zapytaniach ofertowych.

  4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za oferty składane lub przyjmowane przez Użytkowników. Usługodawca nie jest związany ofertami składanymi lub przyjmowanymi przez Użytkowników.

  5. Area Sales Managerowie Usługodawcy będą:

   1. posiadać dostęp do informacji dotyczących Daków zebranych przez Dekarzy i Dystrybutorów;

   2. uprawnieni do zawieszania świadczenia Usług zgodnie z pkt. 11.4 Regulaminu poniżej;

   3. upoważnieni do wykonywania uprawnień wynikających z pkt. 8.2 Regulaminu poniżej.

  6. Usługodawca może udostępnić Użytkownikom również inne funkcjonalności niż opisane powyżej.

  7. Dystrybutor może wysyłać informacje handlowe do Dekarza lub Współpracownika Dekarza wyłącznie, jeśli taka osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie takich informacji handlowych od Dystrybutora. Zgoda wyrażana przez Dekarzy w Serwisie i Aplikacji dotyczy wyłącznie marketingu produktów i usług marki Dakea. W przypadku tego typu marketingu Dystrybutor działa jako administrator danych osobowych takiej osoby niezależnie od Usługodawcy i zobowiązany jest dopełnić wszelkich obowiązków związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie takich obowiązków przez Dystrybutora ani osoby działające w jego imieniu, jak również za treść działań marketingowych Dystrybutorów.

  8. Przy pomocy środków organizacyjno-technicznych oraz prawnych zapewniono, że Usługodawca nie ma dostępu do danych handlowych (nie będących danymi osobowymi) o wycenach i ofertach generowanych między Dystrybutorem a Dekarzem, a także do danych zawartych w projektach wycen generowanych przez Dekarzy na potrzeby przedstawienia wycen ich klientom końcowym. Dane te są dostępne dla podmiotu, który w imieniu i na rzecz Usługodawcy zarządza Serwisem i Aplikacją, jednakże Usługodawca nie jest uprawniony do ich uzyskania ani zapoznania się z nimi.

 8. Obowiązki Użytkownika

  1. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkownika w Serwisie, Aplikacji i na Stronach www Dekarza treści naruszających prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Za takie treści, w szczególności uznawane są treści, które:

   1. wzbudzają lub propagują rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;

   2. prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;

   3. są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają treści lub odesłania do treści o charakterze pornograficznym;

   4. zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;

   5. zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;

   6. naruszają prawa własności intelektualnej jakichkolwiek osób;

   7. zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);

   8. promują lub sprzyjają przestępnym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;

   9. zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;

   10. naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;

   11. szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.

  2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się publikowania treści, o których mowa w pkt. 8.1 powyżej, lub dopuszcza się działań, utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, Aplikacji lub Strony www Dekarza, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Usług, w tym Serwisu, Aplikacji i Konta przez tego Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  3. W przypadku braku zaprzestania działań, o których mowa w pkt. 8.1 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, skutkującej uprawnieniem Usługodawcy do likwidacji Konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  4. Nie jest dozwolone podawanie przez Użytkownika w Serwisie ani w Aplikacji (szczególnie odnośnie do wycen lub na Stronach www Dekarzy) danych osobowych jego klientów końcowych, ani danych osobowych jakichkolwiek innych osób trzecich. Projekty wycen generowane są pod anonimowym numerem porządkowym. Komunikacja między Dekarzem a jego klientem końcowym leży w całości po stronie Dekarza. W przypadku wykrycia podania takich danych osobowych, Usługodawca może usunąć te dane, ofertę lub wycenę, w której zostały zamieszczone, jak również usunąć konto Użytkownika.

 9. Prawa własności intelektualnej

  1. Serwis i Aplikacja są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu i Aplikacji wyłącznie w sposób określony Regulaminem.

  2. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem trwania Umowy, licencji na korzystanie z Serwisu i Aplikacji, w tym jej uaktualnień i nowych wersji, bez prawa do udzielania dalszej licencji, na następujących polach eksploatacji:

   1. korzystanie z Serwisu i Aplikacji przez Użytkownika oraz jego ewentualnych Współpracowników na komputerach lub innych podobnych urządzeniach, którymi dysponuje Użytkownik poprzez sieć Internet w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika.

  3. Wyżej wskazana licencja jest udzielana na okres obowiązywania Umowy, co oznacza, że licencja wygasa wraz z rozwiązaniem Umowy lub jej ustaniem z innych przyczyn.

  4. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania Serwisu lub Aplikacji. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Serwisu i Aplikacji. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie jaki umożliwiają dostarczone Użytkownikowi w tym celu przez Usługodawcę funkcjonalności.

  5. Użytkownik nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwiania korzystania z Serwisu lub Aplikacji osobom trzecim (z wyłączeniem sytuacji, gdy dotyczy to uprawnionego Współpracownika), ani też wykorzystywania Serwisu lub Aplikacji dla potrzeb osób trzecich poza przypadkami wprost wynikającymi z Regulaminu.

  6. Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać znajdujących się w Serwisie lub Aplikacji informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.

  7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet niewielkie zmiany w Serwisie lub Aplikacji mogą prowadzić do znacznych, nieprzewidzianych zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany w Serwisie lub Aplikacji dokonane przez siebie lub osoby, którymi się posłużył w tym celu.

  8. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu lub Aplikacji, które przekracza zakres określony niniejszym Regulaminie będzie wymagać wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej, dokumentowej lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.

  9. Fotografie przesyłane przez Dekarza na Stronę www Dekarza mogą przedstawiać wyłącznie wykonane przez Dekarza prace z użyciem produktów marki Dakea. W szczególności fotografie takie nie mogą przedstawiać osób oraz ich wizerunków.

  10. Fotografie udostępnione przez Dekarza na Stronie www Dekarza będą publicznie udostępnione w Internecie w taki sposób, że każdy będzie mógł mieć do nich dostęp za pośrednictwem Internetu w miejscu i czasie przez siebie wybranym. W związku z tym Dekarz udostępniając ww. fotografie w ww. sposób gwarantuje, że będzie posiadał stosowne uprawnienia, w szczególności odpowiednie uprawnienia z zakresu praw własności intelektualnej do publikowania ww. fotografii w ww. sposób.

  11. Udostępniając ww. fotografie w ww. sposób Dekarz udziela również Usługodawcy niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony uprawniającej Usługodawcę do publicznego udostępniania ww. fotografii na Stronie www Dekarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  12. W przypadku gdy w związku z udostępnieniem fotografii przez Dekarza na Stronie www Dekarza wobec Usługodawcy zostaną skierowane roszczenia, to w takim wypadku Dekarz zwolni Usługodawcę z takich roszczeń i pokryje szkody i koszty poniesione przez Usługodawcę w związku takimi roszczeniami.

 10. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy i zawieszenie Usług

  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

  2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy pod rygorem nieważności w formie dokumentowej, które przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail drugiej Strony lub w formie pisemnej.

  3. Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w formie dokumentowej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika, lub w formie pisemnej, w przypadku gdy:

   1. Użytkownik naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu;

   2. Użytkownik podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie;

   3. Użytkownik podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu;

   4. Użytkownik dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu;

   5. Użytkownik działał lub działa na szkodę Usługodawcy;

   6. Użytkownik podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane;

   7. Użytkownik naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Usługodawcy, w szczególności przysługujące Usługodawcy majątkowe prawa autorskie;

   8. Usługodawca planuje zakończenie działania Serwisu lub Aplikacji.

  4. W przypadkach określonych w pkt. 10.3.1 – 10.3.7 powyżej Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia świadczenia Usług do czasu przywrócenia stanu zgodnego z prawem i Regulaminem, na następujących zasadach:

   1. zawieszenie może obejmować w szczególności, według uznania Usługodawcy, uniemożliwienie korzystania lub ograniczenie dostępu do Usług, Serwisu, Aplikacji, Konta lub ich wybranych funkcjonalności;

   2. zawieszenie nie wyłącza innych uprawnień Usługodawcy, w szczególności uprawnienia do rozwiązania Umowy.

  5. Z chwilą rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, w tym danych związanych z Kontem.

 11. Program lojalnościowy

  1. Dokonując Rejestracji Dystrybutor przystępuje do Programu Lojalnościowego w wersji dla Dystrybutora, a Dekarz przystępuje do Programu Lojalnościowego w wersji dla Dekarza.

 12. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

  1. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.

  2. Ryzyka związane z korzystaniem z Internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).

  3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności Hasła umożliwiającego dostęp do Konta.

 13. Reklamacje

  1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług. Reklamacja może być składana w formie pisemnej lub w postaci wiadomości e-mail.

  2. W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy.

  3. W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub uzasadni odmowę uwzględnienia reklamacji.

 14. Dane Osobowe

Informacje dotyczące Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności .

 1. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca zastrzega, że Serwis, Aplikacja i Usługi mogą być czasowo niedostępne w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd, wymiana. Niedostępność Serwisu, Aplikacji i Usług może wynikać także z niedostępności lub niewłaściwego działania dostawców usług, z których korzysta Usługodawca, takich jak na przykład usługi hostingowe. Niedostępność, o której mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

  3. Usługi są świadczone na tzw. zasadzie „as-is”, to jest bez jakichkolwiek rękojmi ani gwarancji działania lub dostępności. W szczególności, Usługodawca nie gwarantuje w żaden sposób, że:

   1. Usługi spełnią wymagania Użytkownika;

   2. Usługi będą świadczone w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;

   3. wszelkie informacje uzyskane przez Użytkownika jako rezultat korzystania z Usług będą zgodne z prawdą i dokładne;

   4. błędy w działalności lub funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia Usług zostaną usunięte.

  4. Do Usług nie mają zastosowania jakiekolwiek zapewnienia (włączając w to zapewnienia domyślne co do satysfakcjonującej jakości, odpowiedniości do celu lub zgodności z opisem), za wyjątkiem przypadków, gdy zapewnienia takie zawarte są wprost w niniejszym Regulaminie.

  5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za szkody, w tym szkody powstałe po stronie Użytkownika, w związku z Usługami, Aplikacją, lub Serwisem. W szczególności, Usługodawca, jego wspólnicy, dostawcy, członkowie Zarządu, pracownicy, współpracownicy lub pełnomocnicy nie opowiadają w żadnym przypadku w stosunku do Użytkownika lub innych osób trzecich, za jakiekolwiek szkody, poniesione straty ani za utracone korzyści, w tym w szczególności za szkody bezpośrednie, pośrednie, czyste straty finansowe, szkody następcze (włączając w to np. utratę zysków, przychodów, przerwy w działalności, utratę danych lub programów komputerowych, utratę reputacji lub dobrego imienia, koszty obsługi prawnej lub koszty sądowe), w tym szczególności szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio:

   1. z korzystania z Usług, Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika lub w jego imieniu, lub z jakichkolwiek funkcjonalności, zawartości, produktów lub usług dystrybuowanych lub dostarczanych w ramach Serwisu lub Usług;

   2. z polegania na kompletności, dokładności jakichkolwiek działań reklamowych lub marketingowych w związku z Usługami;

   3. z jakichkolwiek zmian, które Usługodawca może wprowadzić w Usługach, lub z tytułu stałego lub przejściowego wstrzymania świadczenia Usług (lub jakichkolwiek funkcjonalności w ramach Usług);

   4. z usunięcia lub uszkodzenia jakichkolwiek treści utrzymywanych lub przekazywanych za pośrednictwem Usług;

   5. z naruszenia przez Użytkownika obowiązku zachowania w tajemnicy danych wymaganych do logowania się na Koncie;

   6. z jakichkolwiek awarii lub przerw w działaniu Serwisu, Aplikacji lub Usług, wynikających z błędów, utraty danych, defektów, wirusów, przerw lub opóźnień w działaniu lub transmisji danych lub z jakichkolwiek innych przyczyn.

  6. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ustępie poprzednim, dotyczy odpowiedzialności, która może powstać na dowolnej podstawie, w tym umownej, ustawowej, z tytułu czynów niedozwolonych, włączając to z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje również w przypadku, gdy Usługodawca został wyraźnie poinformowany o możliwości powstania szkód lub powinien był przewidzieć taką możliwość.

  7. Postanowienia niniejszego punktu „Odpowiedzialność” mają zastosowanie w najszerszym możliwym stopniu dopuszczalnym przez prawo.

 2. Zmiany Regulaminu

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników, jednakże aneks wprowadzający zmiany może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian.

  2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w szczególności (lecz nie wyłącznie) z następujących powodów:

   1. konieczność modyfikacji systemów informatycznych Usługodawcy;

   2. zmiana procesów działania Serwisu lub Aplikacji, w tym modyfikacja, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji;

   3. modernizacja Serwisu lub Aplikacji;

   4. dostosowanie Regulaminu, Serwisu lub Aplikacji do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach;

   5. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników;

   6. inne okoliczności faktyczne, prawne, biznesowe lub organizacyjne.

  3. Powiadomienie Użytkowników o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz link do tekstu zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie.

  4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną e-mail lub w formie pisemnej przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu pocztą lub kurierem na adres Usługodawcy.

  5. Do Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian - postanowienia zmienionego Regulaminu.

 3. Doręczenia między Stronami

  1. Jeżeli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, na potrzeby doręczeń między Stronami oświadczeń w formie pisemnej wskazuje się następujące adresy:

   1. do Usługodawcy – Altaterra Kft., Malom köz. 1. HU-9431 Fertőd, Węgry

   2. do Użytkownika – adres określony przy Rejestracji

  2. Jeżeli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, na potrzeby doręczeń między Stronami oświadczeń w formie elektronicznej wskazuje się następujące adresy:

   1. do Usługodawcy – Altaterra Kft., Malom köz. 1. HU-9431 Fertőd, Węgry

   2. do Użytkownika – adres e-mail podany przy Rejestracji

 4. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin oraz Umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

  3. Wszelkie spory między Stronami, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i adresu Usługodawcy.

  4. Jeżeli Regulamin zostanie sporządzony również w innej wersji językowej niż wersja polska, to w przypadku rozbieżności między różnymi wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska.

  5. W odniesieniu do stosunków prawnych między Usługodawcą a Użytkownikiem wyłączone jest stosowanie wzorców umownych Użytkownika (dotyczy to w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umowy, regulaminów itp).

  6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.bossapp.pl. Użytkownik może również pobrać treść Regulaminu z wyżej wymienionej strony i zapisać go na własnym nośniku danych.

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii,

w tym w celach funkcjonalnych, analitycznych i statystycznych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Dowiedz się więcej