REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POD NAZWĄ „PROGRAM PARTNERSKI DAKEA”– wersja przeznaczona dla Dekarzy

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Programu Lojalnościowego – Program jest prowadzony pod nazwą „Program Partnerski Dakea”.

2. Nazwa Organizatora Programu (Organizator) – organizatorem Programu jest Public Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319007, NIP: 8971746835, REGON: 020845590, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.

3. Program Lojalnościowy (Program) – niniejszy Program Lojalnościowy skierowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, profesjonalnie zajmujących się montażem okien dachowych (w szczególności zgodnie z kodem PKD 2007 : 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej), które po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie uprawnione są do otrzymania przewidzianych Regulaminem nagród.

4. Miejsce prowadzenia Programu – Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Czas trwania Programu – Program rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2019 r. i trwa do odwołania.

6. Cel Programu – celem Programu jest zwiększenie sprzedaży i rozpoznawalności produktów – okien dachowych – oznaczonych marką DAKEA, produkowanych przez Altaterra Kft. Malom köz. 1.
HU-9431 Fertőd, Węgry (dalej też Altaterra Kft).

7. Regulamin Programu (Regulamin) – niniejszy akt prawny regulujący zasady Programu, w tym w szczególności zasady przeprowadzania Programu oraz zasady uczestnictwa w Programie.

8. Serwis – serwis internetowy pod nazwą Dakea Boss.app dostępny pod adresem www.dakea.com.pl umożliwiający korzystanie z określonych funkcjonalności, w tym z funkcjonalności na potrzeby uczestnictwa w Programie. Zasady korzystania z Serwisu określone są w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Dakea Boss.app dostępnym pod adresem www.dakea.com.pl/regulamin-serwisu (dalej zwanym Regulaminem Serwisu”). Korzystanie z Serwisu możliwe jest poprzez przeglądarkę internetową, lub z wykorzystaniem przeznaczonej do tego aplikacji na urządzenia mobilne.

9. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą Dakea BOSS.app przeznaczona do korzystania z Serwisu oraz uczestnictwa w Programie przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android. Zasady korzystania z Aplikacji określone są w Regulaminie Serwisu.

10. Organizator realizuje Program na zlecenie Altaterra Kft., Malom köz. 1. HU-9431 Fertőd, Węgry. Udział w Programie jest dobrowolny. Do udziału w Programie konieczne jest zarejestrowanie się i założenie konta w Serwisie zgodnie z Regulaminem Serwisu.

 

§ 2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. Uczestnik Programu (Uczestnik) – Uczestnikiem Programu może być podmiot, posiadający odpowiednio siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie montażu okien dachowych (w szczególności zgodnie z kodem PKD 2007 : 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej), który w terminie trwania Programu dokona zakupu określonych w Regulaminie okien DAKEA oraz w sposób określony w Regulaminie potwierdzi spełnienie warunków uprawniających do odbioru nagrody.

2. Zgłoszenie do Programu – zgłoszenie do Programu następuje poprzez kompletne i prawidłowe zarejestrowanie Uczestnika w Serwisie zgodnie z Regulaminem Serwisu. Zarejestrowanie to polega przede wszystkim na zaakceptowaniu przez Uczestnika Regulaminu Serwisu, Regulaminu Programu oraz polityki prywatności, oświadczeniu, że jest się podmiotem uprawnionym do zarejestrowania się w Serwisie, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podaniu niezbędnych i zgodnych z prawdą aktualnych danych określonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu, a także na pomyślnym założeniu oraz aktywowaniu konta w Serwisie.

3. Dane zgłoszeniowe – dane wymagane na potrzeby Programu, które Uczestnik powinien wypełnić zgodnie z prawdą w specjalnym formularzu dostępnym w Serwisie w formie elektronicznej dostępnym poprzez przeglądarkę internetową oraz w ramach interfejsu Aplikacji. Dane te są niezbędne do prawidłowego zarejestrowania Uczestnika w Programie oraz do wydania nagród Programu, należnych Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. 

4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Altaterra Kft. jak również najbliżsi członkowie rodzin tych osób (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie nagrody przez Uczestnika w przypadku, gdy nagroda została wysłana na adres lub dane adresata podane przez Uczestnika w danych zgłoszeniowych, aktualnych na moment złożenia zamówienia nagrody.

6. Organizator informuje, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika podczas rejestracji, Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia Uczestnikowi możliwości korzystania z Serwisu i Aplikacji lub możliwości wzięcia udziału w Programie do czasu pozytywnej weryfikacji Uczestnika lub wprowadzenia przez Uczestnika prawdziwych danych. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub niedokonania zmiany nieprawdziwych danych na prawdziwe, Organizator zastrzega możliwość wykluczenia lub niedopuszczenia tego Uczestnika do Programu.

7. Aplikacja nie jest własnością Organizatora. Organizator wykorzystuje Aplikację na potrzeby realizacji Programu i nie ponosi odpowiedzialności za jej funkcjonowanie, jak i ewentualne wady.

8. Uczestnicy mogą poprzez odpowiednie funkcjonalności Serwisu śledzić swoje postępy (w szczególności w wyzwaniach DAKEA) i aktualnie posiadaną ilość punktów.

9. Uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji.

10. Uczestnik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje Regulaminu, zmian wprowadzonych w Regulaminie, w tym zmian w polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych osobowych, lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Serwisu wymaga wyrejestrowania z Serwisu. Wyrejestrowanie z Serwisu uniemożliwia prawidłowe naliczanie punktów w Programie.

11. Uczestnik w danym momencie może mieć aktywny nie więcej niż jeden preferowany punkt zakupu, jednak może dokonywać zmian preferowanego punktu zakupu z poziomu Serwisu.

 

§ 3. NAGRODY

1. Przyznanie Uczestnikowi nagrody bądź nagród w Programie i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania (wymiany) tych punktów w czasie.

2. Uczestnik otrzymuje punkty w Programie w związku z zakupem w preferowanym punkcie zakupu wskazanym przez Uczestnika w danych zgłoszeniowych okien DAKEA z segmentu:

a) GOOD – 10 punktów,

b) BETTER – 25 punktów,

c) ULTIMA – 30 punktów,

d) ULTIMA ENERGY – 40 punktów,

– oznaczonych unikalnym kodem QR lub unikalnym numerem seryjnym.

Za zakup jednego z wyżej wymienionych okien DAKEA Uczestnik otrzymuje ilość punktów w wysokości zgodnej z ust. 2 powyżej (przykładowo, zakup jednego okna z segmentu GOOD uprawnia Uczestnika do otrzymania 10 punktów w Programie, po dokonaniu odpowiednich czynności zarejestrowania punktów w Serwisie, zgodnie ze wskazaniami poniżej).

Punkty naliczane są po prawidłowym zeskanowaniu przez Uczestnika w Aplikacji unikalnego kodu QR znajdującego się na zakupionym przez tego Uczestnika oknie DAKEA lub po ręcznym wprowadzeniu w Serwisie numeru seryjnego tego okna, zgodnie z interfejsem Serwisu. Punkty w Programie rejestrowane są w Serwisie jednorazowo i przypisywane do konkretnego konta Uczestnika. Po prawidłowym zarejestrowaniu w Serwisie punktów z uzyskanych przez Uczestnika z zakupu konkretnego okna, kod ten nie może być ponownie wykorzystany na potrzeby Programu. Serwis poinformuje Uczestnika o prawidłowym zarejestrowaniu punktów, jak również o ilości punktów posiadanych przez Uczestnika. Punkty naliczane (rejestrowane) są za okna nabyte w trakcie trwania Programu. Punkty naliczane są automatycznie.

Uczestnik otrzymuje również 10 punktów w przypadku prawidłowego dokonania pierwszej swojej rejestracji w Serwisie oraz ma możliwość jednorazowego otrzymania następujących punktów dodatkowych:

a. 10 punktów za wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych na podany przez siebie adres e-mail;

b. 10 punktów za wyrażenie zgody na marketing telefoniczny na podany przez siebie numer telefonu ( w tym przy
wykorzystywaniu automatycznych urządzeń wywołujących);

c. 10 punktów za zgodę na otrzymywanie powiadomień typu „push” na swoim koncie w Aplikacji.

3. Za prawidłową rejestrację oraz wyrażone zgody w Serwisie Uczestnik może otrzymać ww. punkty wyłącznie jeden raz w czasie trwania Programu.Otrzymane punkty Uczestnik uprawniony jest wymienić u Organizatora na poniżej wymienione nagrody (rzeczowe lub vouchery) zgodnie z następującym przelicznikiem:

a. voucher Allegro o wartości 50 zł brutto – 50 punktów,

b. koszulka polo DAKEA o wartości 63 zł brutto – 70 punktów,

c. kamizelka robocza Alton Lahti Pro o wartości 64 zł brutto – 75 punktów,

d. rybaczki robocze Alton Lahti Pro o wartości 68 zł brutto – 80 punktów,

e. bluza ochronna Lahti Pro o wartości 70 zł brutto – 80 punktów,

f. ogrodniczki robocze Lahti Pro o wartości 75 zł brutto – 85 punktów,

g. pas dekarski DAKEA o wartości 129 zł brutto – 135 punktów,

h. bluza DAKEA o wartości 145 zł brutto – 150 punktów,

i. torba na narzędzia NEO o wartości 172 zł brutto – 180 punktów,

j. zestaw zabezpieczający do pracy na wysokości o wartości 251 zł brutto – 260 punktów,

k. kurtka puchowa DAKEA o wartości 273 zł brutto – 280 punktów,

l. rękawice antywibracyjne Proflex o wartości 334 zł brutto – 340 punktów,

m. kask do pracy na wysokości Petzl o wartości 455 zł brutto – 455 punktów,

n. nakolanniki ToughBuilt GelFit Fanatic o wartości 487 zł brutto – 500 punktów,

o. spodnie robocze Ruff Work 6202 o wartości 570 zł brutto – 600 punktów,

p. kamizelka puchowa podgrzewana Milwaukee o wartości 973 zł brutto – 1000 punktów,

q. kurtka podgrzewana MILWAUKEE o wartości 1376 zł brutto – 1400 punktów.

Wymiana u Organizatora punktów na nagrody, tj. zamówienie nagrody przez Uczestnika posiadającego odpowiednią ilość punktów, następuje za pośrednictwem odpowiednich modułów Serwisu. Wymiana punktów na nagrody z pominięciem Serwisu jest niemożliwa.

4. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany i akceptuje, że w związku z otrzymaniem nagrody, o której mowa w ust. 3 powyżej lub nagrody alternatywnej, zobowiązany będzie do samodzielnego rozliczenia uzyskanego z tego tytułu przychodu w podatku dochodowym - jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej - zgodnie z regulacjami odpowiednio ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm.) bądź ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, ze zm.).

5. Organizator przewiduje możliwość (zastrzega sobie prawo) zaproponowania alternatywnej nagrody Uczestnikowi, który spełnia warunki Regulaminu upoważniające go do wymiany punktów na nagrodę, z zastrzeżeniem, że zaproponowana nagroda alternatywna będzie tej samej lub nie mniejszej wartości, co nagroda wskazana przez tego Uczestnika w zamówieniu. Prawo to Organizator może zrealizować w szczególności w przypadku wyczerpania zapasów nagród w Programie lub w celu racjonalnego zagospodarowania zapasami nagród w Programie, jak również w każdym innym przypadku, w którym Organizator lub Altaterra Kft. uznają to za stosowne. Organizator informuje, że nagroda alternatywna może stanowić inną nagrodę lub nagrody wskazane w ust. 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem o którym mowa w zdaniu pierwszym in fine.

Uczestnik akceptuje, że prawo do nagrody, w tym nagrody alternatywnej, nie może zostać zbyte na rzecz innych podmiotów, jak również, że Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości nagrody (w tym nagrody alternatywnej) w formie pieniężnej. W przypadku zaproponowania przez Organizatora nagrody alternatywnej i jej akceptacji przez Uczestnika, wymiana punktów na nagrodę alternatywną nastąpi w granicach punktów odpowiadających nagrodzie wskazanej przez Uczestnika w pierwotnym zamówieniu nagrody. Wydana nagroda alternatywna uważana jest za wydaną nagrodę w Programie.

6. Uczestnik ma prawo do wyboru dowolnego rodzaju nagrody, w tym kilku nagród, jednak wyłącznie w takim rodzaju i ilości jakie wynikają z ilości zgromadzonych w trakcie Programu przez tego Uczestnika punktów. Uczestnik zamawia wybraną przez siebie nagrodę w ramach Aplikacji, w terminie do końca trwania Programu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.

7. Przekazanie nagród następuje zgodnie z zamówieniem Uczestnika uprawnionego do otrzymania nagrody, z zastrzeżeniem ust. 5 i zostanie dokonane pod adresem wskazanym przez Uczestnika w danych zgłoszeniowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźnika (kuriera), który na podstawie indywidualnego zlecenia przewozu nagrody, w tym nagrody alternatywnej, został zobowiązany do dostarczenia tej nagrody do konkretnego Uczestnika.

8. Uczestnik, który posiada ilość punktów uprawniającą go do odbioru nagrody, powinien przynajmniej raz w roku kalendarzowym wymienić punkty na nagrodę. W przypadku, gdy Uczestnik nie wymieni punktów w terminie do 31 grudnia każdego roku obowiązywania Programu, punkty Uczestnika zostaną wyzerowane z dniem 1 stycznia następnego roku obowiązywania Programu. Organizator zastrzega, że zapis ten może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną odpowiednio poinformowani (np. poprzez Aplikację).

9. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:

a. odmówi przyjęcia nagrody, w tym nagrody alternatywnej zaproponowanej przez Organizatora, lub nie wyrazi zgody na zamianę przez Organizatora nagrody na wskazaną nagrodę alternatywną, o której mowa w ust. 5,

b. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (np. nieprawidłowe wskazanie danych zgłoszeniowych lub ich niezaktualizowanie),

c. okaże się, że Uczestnik nie spełnił warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Programie lub otrzymania nagrody, a także, gdy punkty zostały naliczone przez Uczestnika z naruszeniem bądź niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,

d. upłynie termin, w którym możliwa była wymiana punktów na nagrodę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyżej.

10. Nagrody niewydane w Programie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których Uczestnicy utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

11. Równowartość uzyskanej przez Uczestnika nagrody nie podlega wypłacie w pieniądzu ani nie jest przeliczana na wartość innego produktu.

12. Wydanie nagród przez Organizatora następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowego zamówienia nagrody złożonego przez Uczestnika w Aplikacji. W przypadku ewentualnych trudności w wydaniu zamówionej nagrody lub w przypadku określonym w ust. 5, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem i wyznaczy przewidywany termin wydania nagrody, a w przypadku określonym w ust. 5 Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem i zaproponuje nagrodę alternatywną wraz z podaniem przewidywanego terminu wydania tej nagrody bądź zaproponuje nagrodę zamienną, z zachowaniem zasad Regulaminu w szczególności z zachowaniem postanowień ust. 5.

 

§ 4. REKLAMACJE

1. Prawo do składania reklamacji w zakresie otrzymanej nagrody przysługuje każdemu Uczestnikowi, który był uprawniony do otrzymania nagrody i nagrodę tę otrzymał. Reklamacja składana jest na adres e-mail: dakeabossapp@dakea.com w terminie 7 dni od dnia otrzymania nagrody przez ww. Uczestnika.

2. Reklamacje można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz pełne dane Uczestnika składającego reklamację. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi na adres e-mail podany przez Uczestnika w danych zgłoszeniowych. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Uczestnik, który był uprawniony do otrzymania nagrody i dokonał prawidłowego jej zamówienia w Serwisie a nie otrzymał nagrody w terminie przekraczającym 30 dni od daty zamówienia powinien poinformować o tym fakcie Organizatora pod rygorem utraty prawa do nagrody. W takim przypadku Organizator podejmie odpowiednie działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn nieotrzymania przez Uczestnika nagrody.

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do nagród alternatywnych.

5. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu, wszelkie uwagi lub zastrzeżenia z tytułu Programu i jego funkcjonowania mogą być składane na adres Organizatora w okresie trwania Programu oraz w ciągu kolejnych 30 dni od jego zakończenia, a zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi lub zastrzeżenia należy składać na piśmie podając imię, nazwisko i dokładny adres zgłaszającego, jak również wyjaśnienie jego stanowiska. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty doręczenia i w tym terminie Organizator poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Za datę wniesienia zgłoszenia oraz udzielenia odpowiedzi na nie uważa się datę określoną stemplem pocztowym.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz do wglądu za pośrednictwem Serwisu. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu (w tym w zakresie nagród), pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Programu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Programie przez jego Uczestników, a w szczególności za wadliwe działanie systemów komputerowych czy teleinformatycznych, jak również urządzeń od Organizatora niezależnych oraz działanie poczty.

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

4. Nagrody objęte są standardową gwarancją producenta. W razie wystąpienia sytuacji, która wymaga zgłoszenia gwarancyjnego, Uczestnik zgłasza się do Organizatora. Dalsze postępowanie gwarancyjne odbywa się na zasadach ogólnie przyjętych z uwzględnieniem warunków producenta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych nagród (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady rzeczy będące nagrodami).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wartości nagród w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, z zastrzeżeniem, że zmiana nie nastąpi na niekorzyść Uczestników Programu.

6. Nagrody przedstawione na wizerunkach umieszczonych w materiałach reklamowych mogą różnić się od nagród wydanych w Programie.

7. Zasady przeprowadzania Programu określa niniejszy Regulamin, z odpowiednim uwzględnieniem postanowień Regulaminu Serwisu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu interpretuje się mając na uwadze treść Regulaminu Programu Lojalnościowego Pod Nazwą „Program Partnerski Dakea” – wersja przeznaczona dla Dystrybutorów Etap I , dostępnego m.in. w siedzibie Organizatora.

11. Przystępując do Programu Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii,

w tym w celach funkcjonalnych, analitycznych i statystycznych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Dowiedz się więcej